Zamówienia publiczne

PRZETARG NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ

          PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Protokol.pdf

 


Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczeń znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 54 im. Janusza Korczaka z siedzibą przy ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9 w Szczecinie w roku szkolnym 2017/2018.

 

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz Uchwały Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 18 czerwca 2015r.), Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 54 im. Janusza Korczaka z siedzibą
w Szczecinie przy ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem sklepiku szkolnego znajdujących się na terenie szkoły.

 

I. Przedmiot przetargu

 

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem sklepiku szkolnego znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie przy ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9:

a). pomieszczenie ok. 18m² w korytarzu w piwnicy przeznaczone na działalność szkolnego punktu handlowego położonego w budynku szkoły. Pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku .

Przedmiot najmu jest bezpośrednio skomunikowany z pozostałą częścią  budynku szkolnego, w którym znajdują się podłączone do sieci szkoły:

a) instalacja elektryczna,

b) instalacja wodno-kanalizacyjna,

c) instalacja centralnego ogrzewania.

2. Minimalna stawka wynajmu wynosi 700 zł brutto (siedemset)

3. Wynajem pomieszczeń w szkole może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na funkcjonowanie Szkoły.

 

II. Przygotowanie i złożenie oferty.

 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wynajem jednego lub kilku pomieszczeń, przy czym każda z części będzie rozpatrywana osobno.

3. Na ofertę składają się:

 • oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, CEIDG lub KRS lub odpis z właściwego rejestru,
 • zaświadczenie o nadaniu NIP,
 • zaświadczenie o nadaniu REGON,
 • ksero dowodu osobistego (przypadku wynajmu osób fizycznych).

4. Dokumenty muszą być podpisane osobę/ osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”.

5. Do oferty na wynajem należy dołączyć informację, z krótkim opisem zakresu działalności podmiotu w wynajętym pomieszczeniu.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 54 w pok. nr 34 (sekretariat) do dnia 30.08.2018 roku do godziny 10.00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Oferta na wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 54 w Szczecinie. Nie otwierać przed dniem 30.08.2018 roku do godz. 10.00”. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2018 roku o godz. 12.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 54 w sali nr 34 (sekretariat).

8. Otwarcie ofert jest jawne, oferenci mogą w nim uczestniczyć.

 

III. Wybór najkorzystniejszej oferty.

 

1. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie.

2. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki czynszu. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą. Dyrektor dopuszcza możliwość podpisania umowy najmu z oferentami, którzy zaoferowali niższe stawki czynszu pod warunkiem, że grafik pracy nie będzie kolidował z grafikiem pracy najemcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

3. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli identyczne oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie ustalonym przez Zamawiającego.

4. Oferent zostanie związany ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (www.sp54szczecin.edupage.org).

6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły.

7. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert. Umowa zostanie zawarta na czas określony, ale nie dłuższy niż 12 miesięcy.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

IV. Wyjaśnienia i informacje.

 

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Elżbieta Molińska tel. 091/ 434-50-04.

2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

3. Specyfikacja wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej szkoły (www.sp54szczecin.edupage.org) oraz w siedzibie Zamawiającego.

 

Szczecin, 20 sierpnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIKI:

Zal.1._Formularz_ofertowy.sklepik.docx

Zal.3._Umowa_najmu_-sklepiku_szkolego.docx

                                                                                           

 

                                                                                                             


 

  Szczecin, 26 lipca 2018 roku

 

Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczeń znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 54 im. Janusza Korczaka z siedzibą przy ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9 w Szczecinie w roku szkolnym 2017/2018.

 

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz Uchwały Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 18 czerwca 2015r.), Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 54 im. Janusza Korczaka z siedzibą
w Szczecinie przy ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9
ogłasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły.

 

 

I. Przedmiot przetargu

 

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie przy ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9:

a). sala gimnastyczna o pow. 164m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych celu prowadzenia treningów piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, karate, tańca w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

b). sali szermierczej (lustrzanej) o pow. 65m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych w celu prowadzenia treningów, karate, tańca itp. w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

c). małej sali gimnastycznej o pow. 64m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych w celu prowadzenia treningów mini piłki nożnej, karate, tańca itp. w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować
z działalnością statutową szkoły.

d). sali lekcyjnej o pow. 50m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku przeznaczone na zajęcia edukacyjne w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

2. Minimalne stawki wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą:

a) sala gimnastyczna 55 zł netto (pięćdziesiąt pięć), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i jednodniowych wynajmów,

b) sala szermiercza (lustrzana) 45 zł netto (czterdzieści pięć), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i jednodniowych wynajmów,

c) małej sali gimnastycznej 40 zł netto (czterdzieści), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i jednodniowych wynajmów,

d) sali lekcyjnej 35 zł netto (trzydzieści pięć), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i jednodniowych wynajmów.

3. Wynajem wszystkich pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na funkcjonowanie Szkoły.

 

II. Przygotowanie i złożenie oferty.

 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wynajem jednego lub kilku pomieszczeń, przy czym każda z części będzie rozpatrywana osobno.

3. Na ofertę składają się:

 • oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu,
 • zaświadczenie o rejestracji szkoły,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, CEIDG lub KRS lub odpis z właściwego rejestru,
 • zaświadczenie o nadaniu NIP,
 • zaświadczenie o nadaniu REGON,
 • ksero dowodu osobistego (przypadku wynajmu osób fizycznych)

4. Dokumenty muszą być podpisane osobę/ osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”.

5. Do oferty na wynajem należy dołączyć informację, z krótkim opisem zakresu działalności podmiotu w wynajętym pomieszczeniu.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 54 w pok. nr 34 (sekretariat) do dnia 30.08.2018 roku do godziny 10.00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Oferta na wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 54 w Szczecinie. Nie otwierać przed dniem 30.08.2018 roku do godz. 10.00”. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2018 roku o godz. 12.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 54 w sali nr 34 (sekretariat).

8. Otwarcie ofert jest jawne, oferenci mogą w nim uczestniczyć.

 

III. Wybór najkorzystniejszej oferty.

 

1. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie.

2. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki czynszu. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą. Dyrektor dopuszcza możliwość podpisania umowy najmu z oferentami, którzy zaoferowali niższe stawki czynszu pod warunkiem, że grafik pracy nie będzie kolidował z grafikiem pracy najemcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

3. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli identyczne oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie ustalonym przez Zamawiającego.

4. Oferent zostanie związany ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (www.sp54szczecin.edupage.org).

6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły.

7. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert. Umowa zostanie zawarta na czas określony, ale nie dłuższy niż 12 miesięcy.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

IV. Wyjaśnienia i informacje.

 

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Elżbieta Molińska tel. 091/ 434-50-04.

2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

3.Specyfikacja wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej szkoły (www.sp54szczecin.edupage.org) oraz w siedzibie Zamawiającego.

 

 Załączniki:

Zal.1._Formularz_ofertowy.docx

 

Zal.2._Umowa_Najmu(1).docx

  


 

Szczecin, 16 marca 2018 roku

 

Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczeń znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 54 im. Janusza Korczaka z siedzibą przy ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9 w Szczecinie w roku szkolnym 2017/2018.

 

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz Uchwały Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 18 czerwca 2015r.), Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 54 im. Janusza Korczaka z siedzibą w Szczecinie przy ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły.

 

 

I. Przedmiot przetargu

 

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie przy ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9:

a). sala gimnastyczna o pow. 164m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku w celu prowadzenia treningów piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, karate, tańca w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

b). sali szermierczej (lustrzanej) o pow. 65m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku w celu prowadzenia treningów, karate, tańca itp. w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

c). małej sali gimnastycznej o pow. 64m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku w celu prowadzenia treningów mini piłki nożnej, karate, tańca itp. w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

d). sali lekcyjnej o pow. 50m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku przeznaczone na zajęcia edukacyjne w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

e). sali do zajęć przedszkolnych o pow. 50m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku przeznaczone na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

 

2. Minimalne stawki wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą:

a) sala gimnastyczna 38 zł netto (pięćdziesiąt pięć), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i jednodniowych wynajmów,

b) sala szermiercza (lustrzana) 45 zł netto (czterdzieści pięć), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i jednodniowych wynajmów,

c) małej sali gimnastycznej 35 zł netto (czterdzieści pięć), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i jednodniowych wynajmów,

d) sali lekcyjnej 25 zł netto (czterdzieści), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i jednodniowych wynajmów.

e) sali do zajęć przedszkolnych 25 zł netto (trzydzieści pięć), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych  i jednodniowych wynajmów.

 

3. Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie szkoły.

 

II. Przygotowanie i złożenie oferty.

 

1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wynajem jednego lub kilku pomieszczeń, przy czym każda z części będzie rozpatrywana osobno.

2. Na ofertę składają się:

 • Ofertę cenową sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu.
 • Zaświadczenie o rejestracji szkoły.
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
 • Zaświadczenie o nadaniu NIP.
 • Zaświadczenie o nadaniu REGON.
 • Ksero dowodu osobistego (przypadku wynajmu osób fizycznych)

3. Oferta powinna zostać podpisana przez uprawnioną osobę tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”

4. Do oferty na wynajem należy dołączyć informację, z krótkim opisem zakresu działalności podmiotu w wynajętym pomieszczeniu.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 54 w pok. nr 34 (sekretariat) do dnia 30 marca 2018 roku do godziny 10.00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Oferta na wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 54 w Szczecinie. Nie otwierać przed dniem 30.03.2018 roku do godz. 10.00”. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2018 roku o godz. 12.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 54 w sali nr 34 (sekretariat).

7. Otwarcie ofert jest jawne, oferenci mogą w nim uczestniczyć.

 

III. Wybór najkorzystniejszej oferty.

 

1. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie.

2. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki czynszu. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą. Dyrektor dopuszcza możliwość podpisania umowy najmu z oferentami, którzy zaoferowali niższe stawki czynszu pod warunkiem, że grafik pracy nie będzie kolidował z grafikiem pracy najemcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

3. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli identyczne oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie ustalonym przez Zamawiającego.

4. Oferent zostanie związany ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (www.sp54szczecin.edupage.org).

6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły.

7. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert. Umowa zostanie zawarta na czas określony, ale nie dłuższy niż 12 miesięcy.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

IV. Wyjaśnienia i informacje.

 

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Elżbieta Molińska tel. 091/ 434-50-04.

2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

3. Specyfikacja wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej szkoły (www.sp54szczecin.edupage.org) oraz w siedzibie Zamawiającego.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Zal.1_Formularz_ofertowy_2018.docx

 

Zal.2_Umowa_Najmu_2018.docx


Szczecin, 03 marca 2017 roku

Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczeń znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 54 im. Janusza Korczaka z siedzibą przy ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9 w Szczecinie w roku szkolnym 2016/2017.

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz Uchwały Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 18 czerwca 2015r.), Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 54 im. Janusza Korczaka z siedzibą w Szczecinie przy ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły.

I. Przedmiot przetargu

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie przy ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9:

a). sala gimnastyczna o pow. 164m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku w celu prowadzenia treningów piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, karate, tańca w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

b). sali szermierczej (lustrzanej) o pow. 65m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku w celu prowadzenia treningów, karate, tańca itp. w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

c). małej sali gimnastycznej o pow. 64m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku w celu prowadzenia treningów mini piłki nożnej, karate, tańca itp. w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

d). sali lekcyjnej o pow. 50m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku przeznaczone na zajęcia edukacyjne w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

e). sali do zajęć przedszkolnych o pow. 50m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku przeznaczone na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

2. Minimalne stawki wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą:

a) sala gimnastyczna 55 zł netto (pięćdziesiąt pięć), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych
i jednodniowych wynajmów,

b) sala szermiercza (lustrzana) 45 zł netto (czterdzieści pięć), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i jednodniowych wynajmów,

c) małej sali gimnastycznej 45 zł netto (czterdzieści pięć), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych
i jednodniowych wynajmów,

d) sali lekcyjnej 35 zł netto (trzydzieści pięć), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych
i jednodniowych wynajmów.

e) sali do zajęć przedszkolnych 25 zł netto (dwadzieścia pięć), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych  i jednodniowych wynajmów.

3. Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie szkoły.

 

II. Przygotowanie i złożenie oferty.

1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wynajem jednego lub kilku pomieszczeń, przy czym każda z części będzie rozpatrywana osobno.

2. Na ofertę składają się:

 • Ofertę cenową sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu.
 • Zaświadczenie o rejestracji szkoły.
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
 • Zaświadczenie o nadaniu NIP.
 • Zaświadczenie o nadaniu REGON.
 • Ksero dowodu osobistego (przypadku wynajmu osób fizycznych)

3. Oferta powinna zostać podpisana przez uprawnioną osobę tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”

4. Do oferty na wynajem należy dołączyć informację, z krótkim opisem zakresu działalności podmiotu w wynajętym pomieszczeniu.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 54 w pok. nr 34 (sekretariat) do dnia 17 marca 2017 roku do godziny 10.00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Oferta na wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 54 w Szczecinie. Nie otwierać przed dniem 17.03.2017 roku do godz. 10.00”. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2017 roku o godz. 12.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 54 w sali nr 34 (sekretariat).

7. Otwarcie ofert jest jawne, oferenci mogą w nim uczestniczyć.

 

III. Wybór najkorzystniejszej oferty.

1. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie.

2. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki czynszu. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą. Dyrektor dopuszcza możliwość podpisania umowy najmu z oferentami, którzy zaoferowali niższe stawki czynszu pod warunkiem, że grafik pracy nie będzie kolidował z grafikiem pracy najemcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

3. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli identyczne oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie ustalonym przez Zamawiającego.

4. Oferent zostanie związany ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (www.sp54szczecin.edupage.org).

6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły.

7. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert. Umowa zostanie zawarta na czas określony, ale nie dłuższy niż 12 miesięcy.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

9. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do podwyższenia czynszu w przypadku gdy jednostka zostanie płatnikiem podatku VAT.

IV. Wyjaśnienia i informacje.

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Elżbieta Molińska tel. 091/ 434-50-04.

2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

3.Specyfikacja wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej szkoły (www.sp54szczecin.edupage.org) oraz w siedzibie Zamawiającego.

Szczecin, 03 marca 2017 roku

ZAŁĄCZNIKI:

Zal.1_Formularz_ofertowy(1).docx

Zal.2._Umowa_Najmu.docx


Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczeń znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 54 im. Janusza Korczaka z siedzibą przy ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9 w Szczecinie w roku szkolnym 2016/2017.

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz Uchwały Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 18 czerwca 2015r.), Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 54 im. Janusza Korczaka z siedzibą w Szczecinie przy ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły.

I. Przedmiot przetargu

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie przy ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9:

a). sala gimnastyczna o pow. 164m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku w celu prowadzenia treningów piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, karate, tańca w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

b). sali szermierczej (lustrzanej) o pow. 65m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku w celu prowadzenia treningów, karate, tańca itp. w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

c). małej sali gimnastycznej o pow. 64m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku w celu prowadzenia treningów mini piłki nożnej, karate, tańca itp. w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

d). sali lekcyjnej o pow. 50m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku przeznaczone na zajęcia edukacyjne w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

e). sali do zajęć przedszkolnych o pow. 50m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku przeznaczone na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

2. Minimalne stawki wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą:

a) sala gimnastyczna 55 zł netto (pięćdziesiąt pięć), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i jednodniowych wynajmów,

b) sala szermiercza (lustrzana) 45 zł netto (czterdzieści pięć), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i jednodniowych wynajmów,

c) małej sali gimnastycznej 40 zł netto (czterdzieści), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i jednodniowych wynajmów,

d) sali lekcyjnej 35 zł netto (trzydzieści pięć), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i jednodniowych wynajmów.

e) sali do zajęć przedszkolnych 25 zł netto (dwadzieścia pięć), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych  i jednodniowych wynajmów.

3. Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie szkoły.

 

II. Przygotowanie i złożenie oferty.

 

1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wynajem jednego lub kilku pomieszczeń, przy czym każda z części będzie rozpatrywana osobno.

2. Na ofertę składają się:

 • Ofertę cenową sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu.
 • Zaświadczenie o rejestracji szkoły.
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
 • Zaświadczenie o nadaniu NIP.
 • Zaświadczenie o nadaniu REGON.
 • Ksero dowodu osobistego (przypadku wynajmu osób fizycznych)

3. Oferta powinna zostać podpisana przez uprawnioną osobę tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”

4. Do oferty na wynajem należy dołączyć informację, z krótkim opisem zakresu działalności podmiotu w wynajętym pomieszczeniu.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 54 w pok. nr 34 (sekretariat) do dnia 14 grudnia 2016 roku do godziny 10.00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Oferta na wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 54 w Szczecinie. Nie otwierać przed dniem 14.12.2016 roku do godz. 10.00”. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2016 roku o godz. 12.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 54 w sali nr 34 (sekretariat).

7. Otwarcie ofert jest jawne, oferenci mogą w nim uczestniczyć.

 

III. Wybór najkorzystniejszej oferty.

 

1. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie.

2. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki czynszu. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą. Dyrektor dopuszcza możliwość podpisania umowy najmu z oferentami, którzy zaoferowali niższe stawki czynszu pod warunkiem, że grafik pracy nie będzie kolidował z grafikiem pracy najemcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

3. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli identyczne oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie ustalonym przez Zamawiającego.

4. Oferent zostanie związany ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (www.sp54szczecin.edupage.org).

6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły.

7. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert. Umowa zostanie zawarta na czas określony, ale nie dłuższy niż 12 miesięcy.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

9. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do podwyższenia czynszu w przypadku gdy jednostka zostanie płatnikiem podatku VAT.

 

IV. Wyjaśnienia i informacje.

 

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Elżbieta Molińska tel. 091/ 434-50-04.

2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

3.Specyfikacja wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej szkoły (www.sp54szczecin.edupage.org) oraz w siedzibie Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIKI:

Zal.1_Formularz_ofertowy.docx

Zal.2_Umowa_Najmu_sali..docx

 


Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczeń znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 54 im. Janusza Korczaka z siedzibą przy ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9 w Szczecinie w roku szkolnym 2016/2017.

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz Uchwały Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 18 czerwca 2015r.), Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 54 im. Janusza Korczaka z siedzibą w Szczecinie przy ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły.

I. Przedmiot przetargu

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie przy ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9:

a). sala gimnastyczna o pow. 164m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku w celu prowadzenia treningów piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, karate, tańca w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

b). sali szermierczej (lustrzanej) o pow. 65m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku w celu prowadzenia treningów, karate, tańca itp. w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

c). małej sali gimnastycznej o pow. 64m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku w celu prowadzenia treningów mini piłki nożnej, karate, tańca itp. w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

d). sali lekcyjnej o pow. 50m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku przeznaczone na zajęcia edukacyjne w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

e). sali do zajęć przedszkolnych o pow. 50m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku przeznaczone na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

2. Minimalne stawki wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą:

a) sala gimnastyczna 55 zł brutto (pięćdziesiąt pięć), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i jednodniowych wynajmów,

b) sala szermiercza (lustrzana) 45 zł brutto (czterdzieści pięć), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i jednodniowych wynajmów,

c) małej sali gimnastycznej 40 zł brutto (czterdzieści), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i jednodniowych wynajmów,

d) sali lekcyjnej 35 zł brutto (trzydzieści pięć), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i jednodniowych wynajmów.

e) sali do zajęć przedszkolnych 25 zł brutto (dwadzieścia pięć), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych  i jednodniowych wynajmów.

3. Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie szkoły.

 

II. Przygotowanie i złożenie oferty.

1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wynajem jednego lub kilku pomieszczeń, przy czym każda z części będzie rozpatrywana osobno.

2. Na ofertę składają się:

 • Ofertę cenową sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu.
 • Zaświadczenie o rejestracji szkoły.
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
 • Zaświadczenie o nadaniu NIP.
 • Zaświadczenie o nadaniu REGON.
 • Ksero dowodu osobistego (przypadku wynajmu osób fizycznych)

3. Oferta powinna zostać podpisana przez uprawnioną osobę tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”

4. Do oferty na wynajem należy dołączyć informację, z krótkim opisem zakresu działalności podmiotu w wynajętym pomieszczeniu.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 54 w pok. nr 34 (sekretariat) do dnia 31 sierpnia 2016 roku do godziny 10.00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Oferta na wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 54 w Szczecinie. Nie otwierać przed dniem 31.08.2016 roku do godz. 10.00”. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2016 roku o godz. 12.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 54 w sali nr 34 (sekretariat).

7. Otwarcie ofert jest jawne, oferenci mogą w nim uczestniczyć.

 

III. Wybór najkorzystniejszej oferty.

1. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie.

2. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki czynszu. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą. Dyrektor dopuszcza możliwość podpisania umowy najmu z oferentami, którzy zaoferowali niższe stawki czynszu pod warunkiem, że grafik pracy nie będzie kolidował z grafikiem pracy najemcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

3. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli identyczne oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie ustalonym przez Zamawiającego.

4. Oferent zostanie związany ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (www.sp54szczecin.edupage.org).

6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły.

7. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert. Umowa zostanie zawarta na czas określony, ale nie dłuższy niż 12 miesięcy.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

9. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do podwyższenia czynszu w przypadku gdy jednostka zostanie płatnikiem podatku VAT.

 

IV. Wyjaśnienia i informacje.

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Elżbieta Molińska tel. 091/ 434-50-04.

2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

3. Specyfikacja wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej szkoły (www.sp54szczecin.edupage.org) oraz w siedzibie Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIKI:

Zal.1_Formularz_ofertowy.pdf

Zal.2_Umowa_najmu_sali.pdf

 

PRZETARG NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ

Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczeń znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 54 im. Janusza Korczaka z siedzibą przy ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9 w Szczecinie w roku szkolnym 2016/2017.

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz Uchwały Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 18 czerwca 2015r.), Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 54 im. Janusza Korczaka z siedzibą w Szczecinie przy ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły.

I. Przedmiot przetargu

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie przy ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9:

a). sala gimnastyczna o pow. 164m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku w celu prowadzenia treningów piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, karate, tańca w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

b). pomieszczenie na działalność sklepiku szkolnego o pow. 18m²,

c). sali szermierczej (lustrzanej) o pow. 65m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku w celu prowadzenia treningów, karate, tańca itp. w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

d). małej sali gimnastycznej o pow. 64m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku w celu prowadzenia treningów mini piłki nożnej, karate, tańca itp. w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

e). sali lekcyjnej o pow. 50m² - pomieszczenie udostępnione od poniedziałku do piątku przeznaczone na zajęcia edukacyjne w systemie godzinowym, według ustalonego grafiku, który nie może kolidować z działalnością statutową szkoły.

2. Minimalne stawki wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą:

a) sala gimnastyczna 55 zł brutto (pięćdziesiąt pięć), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i jednodniowych wynajmów,

b)  pomieszczenie na działalność sklepiku szkolnego 550 zł brutto (pięćset pięćdziesiąt),

c) sala szermiercza (lustrzana) 45 zł brutto (czterdzieści pięć), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i jednodniowych wynajmów,

d) małej sali gimnastycznej 40 zł brutto (czterdzieści), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i jednodniowych wynajmów,

e) sali lekcyjnej 35 zł brutto (trzydzieści pięć), w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i jednodniowych wynajmów.

3. Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie szkoły.

 

II. Przygotowanie i złożenie oferty.

1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wynajem jednego lub kilku pomieszczeń, przy czym każda z części będzie rozpatrywana osobno.

2. Na ofertę składają się:

 • Ofertę cenową sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji warunków przetargu.
 • Zaświadczenie o rejestracji szkoły.
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
 • Zaświadczenie o nadaniu NIP.
 • Zaświadczenie o nadaniu REGON.
 • Ksero dowodu osobistego (przypadku wynajmu osób fizycznych)

3. Oferta powinna zostać podpisana przez uprawnioną osobę tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”

4. Do oferty na wynajem należy dołączyć informację, z krótkim opisem zakresu działalności podmiotu w wynajętym pomieszczeniu.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 54 w pok. nr 34 (sekretariat) do dnia 16 sierpnia 2016 roku do godziny 10.00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Oferta na wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 54 w Szczecinie. Nie otwierać przed dniem 16.08.2016 roku do godz. 10.00”. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2016 roku o godz. 12.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 54 w sali nr 34 (sekretariat).

7. Otwarcie ofert jest jawne, oferenci mogą w nim uczestniczyć.

 

III. Wybór najkorzystniejszej oferty.

 

1. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie.

2. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki czynszu. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą. Dyrektor dopuszcza możliwość podpisania umowy najmu z oferentami, którzy zaoferowali niższe stawki czynszu pod warunkiem, że grafik pracy nie będzie kolidował z grafikiem pracy najemcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

3. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli identyczne oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie ustalonym przez Zamawiającego.

4. Oferent zostanie związany ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, w siedzibie i na stronie internetowej szkoły (www.sp54szczecin.edupage.org).

6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 lub 3 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły.

7. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert. Umowa zostanie zawarta na czas określony, ale nie dłuższy niż 12 miesięcy.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

9. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do podwyższenia czynszu w przypadku gdy jednostka zostanie płatnikiem podatku VAT.

 

IV. Wyjaśnienia i informacje.

 

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Elżbieta Molińska tel. 091/ 434-50-04.

2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

3. Specyfikacja wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej szkoły (www.sp54szczecin.edupage.org) oraz w siedzibie Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIKI:

Zal._1_Formularz_ofertowy.pdf

Zal.2_Nowa_Umowa_najmu_sali.pdf                    NOWY ZAŁĄCZNIK!

Zal.3_Nowa_Umowa_najmu_sklepiku_szkolego.pdf          NOWY ZAŁĄCZNIK!

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka
  ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9
  70-426 Szczecin
 • Sekretariat: 91 434 5004