Nabór na stanowiska

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego/ Głównej Księgowej

 

OGŁOSZENIE

 O NABORZE NA KIEROWNICZE STANOWISKO  URZĘDNICZE - GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO/GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 54 W SZCZECINIE

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 54 im. Janusza Korczaka
w Szczecinie

ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 9, 70-426 Szczecin
 ogłasza
 nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze -

główny księgowy/główna księgowa

(cały etat)

 

 

Miejsce pracy:            

Szkoła Podstawowa Nr 54 w Szczecinie

ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9
Szczecin

Stanowisko:

Główny księgowy/główna księgowa

Data rozpoczęcia pracy: niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu

 

Niezbędne wymagania spełnia osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada,
  co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

 1. Co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w oświatowych jednostkach budżetowych na stanowiskach związanych z prowadzeniem rachunkowości jednostki.
 2. Biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość oraz umiejętność obsługi programów księgowych „Progman”, „Vulcan Optivum”, znajomość i umiejętność korzystania
  z bankowości elektronicznej, znajomości i umiejętność korzystania z programów MS Word
  i MS Excel.
 3. Biegła znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy
  o finansach publicznych, znajomość zagadnień księgowości budżetowej, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej.
 4. Nienaganna opinia.
   

Opis stanowiska:
Do zadań głównego księgowego/głównej księgowej będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • przygotowywanie dokumentów źródłowych do księgowania
 • wprowadzenie dokumentów księgowych do programu finansowo-księgowego zgodnie
  z dekretacją
 • terminowe przekazywanie wszelkich analiz i rozliczeń
 • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów
 • prowadzenie na bieżąco dokumentacji finansowo-księgowej szkoły zgodnie
  z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie na bieżąco rozliczeń z US i ZUS
 • sporządzanie na bieżąco sprawozdań do US i ZUS
 • dbanie o terminowe regulowanie należności
 • terminowe rozliczanie spraw finansowych szkoły
 • zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów przez szkołę
 • księgowanie i rozliczanie na bieżąco zakupów materiałów, pomocy naukowych i sprzętu
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych

   

Warunki pracy na danym stanowisku:

Zmienne tempo pracy, praca pod presją czasu, praca przy monitorze ekranowym.

Informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł 0%.

Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj.: adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail (ewentualnie),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 6. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
  z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 26.10.2015 roku (liczy się data wpływu)
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – główny księgowy/główna księgowa ” na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 54 w Szczecinie

ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 9

70-426 Szczecin

 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91-43-45-004.

Sekretariat czynny w godzinach od 08.00 do 15.30.

 

Uwaga:

 1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.
 2. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru - testu wiedzy i kompetencji lub rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni mailem, telefonicznie lub drogą pocztową.
 3. Oferty, które wpłyną do Szkoły niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
 5. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone. 

 

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.

 

 

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka
  ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9
  70-426 Szczecin
 • Sekretariat: 91 434 5004