PODSTAWA PRAWNA SPRAWDZIANU

Sprawdzian przeprowadza się w klasie VI szkoły podstawowej na mocy art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zm.).

Szczegółowe kwestie związane ze sprawdzianem określono w poniższych aktach wykonawczych.

1.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 30 sierpnia2012 r., poz. 977).

2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, ze zm.).

3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające powyższe rozporządzenie (Dz.U. z 2013 r., poz. 520).

4.    Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. nr 65, poz. 400, ze zm.).

5.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. nr 228, poz. 1490, ze zm.),

6.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. nr 228, poz. 1489, ze zm.) dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

7.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. nr 97, poz. 624, ze zm.)

 

W wyżej wymienionych aktach określono:

-  zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na sprawdzianie,

-  zasady przeprowadzania sprawdzianu,

-  dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

-  wzór zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu.

 

ZASADY OGÓLNE

Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech

kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych,

to jest z:

-  języka polskiego,

-  matematyki,

-  języka obcego nowożytnego.

Zadania z języka polskiego i matematyki mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody.

 

Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać.

 

CZĘŚĆI ORAZ PRZEBIEG SPRAWDZIANU

Sprawdzian składa się z dwóch części.

CZĘŚĆ 1.

-  obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki,

CZĘŚĆ 2.

-  zadania z języka obcego nowożytnego.

 

Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków:

-  angielskiego,

-  francuskiego,

-  hiszpańskiego,

-  niemieckiego,

-  rosyjskiego,

-  włoskiego.

 

Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

 

Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu.

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w dodatkowym terminie (najczęściej w czerwcu) ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia.

 

CZĘŚĆ 1. trwa 80 minut,

CZĘŚĆ 2. trwa 45 minut.

Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.

 

Każda część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu, który jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

 

ZADANIA NA SPRAWDZIANIE

Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. W zadaniach otwartych zdający samodzielnie formułuje odpowiedź.

 

Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych.

 

Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden zestaw zadań, natomiast zadania z języka obcego – drugi.  

Do każdego zestawu zadań dołączona jest karta odpowiedzi, w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych. Odpowiedzi do zadań otwartych zapisuje się w miejscu do tego przeznaczonym w zestawie zadań. 

Liczbę poszczególnych rodzajów zadań w obu zestawach przedstawiono w poniższej

tabeli.

 

CZĘŚĆ 1

CZĘŚĆ 2

język polski

matematyka

język nowożytny

liczba zadań zamkniętych

8-12

8-12

35-45

liczba zadań otwartych

2-4

2-4

-------------------

 

WYNIKI SPRAWDZIANU

Odpowiedzi do zadań otwartych sprawdzają według jednolitych kryteriów wykwalifikowani egzaminatorzy, natomiast odpowiedzi do zadań zamkniętych mogą być sprawdzane z wykorzystaniem czytnika elektronicznego.

 

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach – cztery wyniki:

-  wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i matematyki)

-  wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).

 

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobędzie 18 punktów spośród 22 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik równy 82%. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

 

INFORMACJE DODATKOWE

1. SPRAWDZIAN W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ I JĘZYKU REGIONALNYM.

Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

2. SPRAWDZIAN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO.

Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części sprawdzianu.

3. UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD I KONKURSÓW. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego), jest zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku.

4. UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do sprawdzianu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

5. UNIEWAŻNIENIE DANEJ CZĘŚCI SPRAWDZIANU. Jeżeli w trakcie przeprowadzania sprawdzianu lub podczas sprawdzania prac stwierdzone zostanie, że uczeń rozwiązywał zadania niesamodzielnie, odpowiednia część sprawdzianu jest

unieważniana. Dyrektor komisji okręgowej przekazuje dyrektorowi szkoły oraz – za jego pośrednictwem – rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia informację o przyczynach unieważnienia.

6. WGLĄD DO PRACY EGZAMINACYJNEJ. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

Opracowanie na podstawie:

Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 opracowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi w Gdańsku, Jaworznie, Krakowie, Łodzi, Łomży, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2013

 

 

Więcej informacji:

http://www.cke.edu.pl

http://gwo.pl/p3939/seo_link:sprawdzian-w-6-klasie

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka
    ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9
    70-426 Szczecin
  • Sekretariat: 91 434 5004