Edukacja antynikotynowa w naszej szkole Festyn Rodzinny

Nie pal przy mnie, proszę

Edukacja antynikotynowa w naszej szkole

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE I ORGANIZACYJNE

EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ DLA UCZNIÓW

KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„Nie pal przy mnie, proszę"

WPROWADZENIE

           Dziecko opuszczające przedszkole i rozpoczynające  naukę w  szkole podstawowej  ma przed sobą bardzo ważny i trudny etap w życiu. Styl  życia dziecka zmienia się. Do tej pory jego zajęcia miały przede wszystkim charakter zabawy, teraz główną formą aktywności staje się nauka. Wiąże się z tym wiele stresów wynikających z nowych, nieznanych dziecku sytuacji i obowiązków. Dziecko w tym wieku pozostaje wciąż pod dużym wpływem rodziców (opiekunów), ale będąc już uczniem staje się uczestnikiem życia w grupie szkolnych kolegów. Poznaje normy obowiązujące w grupie i zaczyna w niej pełnić określoną rolę. Dziecko spotyka się z uczniami starszymi, których zachowanie  może  wywoływać  zdziwienie,  często  ciekawi,  a  nawet  imponuje  i  wywołuje  chęć naśladowania.  Niestety,  oprócz  zachowań  pozytywnych,  dzieci  obserwują  także  takie  zachowania starszych kolegów, które są niewłaściwe, jak np. palenie papierosów. Uczniowie klas młodszych jeszcze nie sięgają po pierwszego papierosa, ale mogą utwierdzić się w przekonaniu, że palenie papierosów świadczy o dorosłości oraz pozwala na przynależność do grupy starszych kolegów. Wzmacnia się więc wyraźnie pierwsza faza uzależnienia - przygotowania. Według danych szacunkowych, co roku około 4 min polskich dzieci narażonych jest na  mimowolne  wdychanie  dymu  tytoniowego,  czyli  na  palenie  bierne.  Bierne  palenie  ułatwia wprowadzenie dziecka w życie, w którym palenie papierosów jest normą. Istnieje więc duże zapotrzebowanie na program edukacji antytytoniowej dla dzieci należących właśnie do tej grupy wiekowej.

1.  ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU

• Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

• Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym.

• Podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych.

• Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.

• W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci).

• Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie  u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

2.  CELE SZCZEGÓŁOWE

• Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.

• Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

• Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

• Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

• Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

3.  STRUKTURA PROGRAMU

Program składa się z pięciu zajęćwarsztatowych o następujących tytułach:

1.CO TO JEST ZDROWIE?

2.OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?

3.CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?

4. CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?

5. NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!

4.  METODYKA PROGRAMU

W zajęciach warsztatowych stosuje się:

1. Metody aktywizujące, np.:

-  burza mózgów,

-  „narysuj i napisz" - diagnoza wiedzy,

-  ćwiczenia oddechowe,

-  wierszyk — postać wiewiórki Wiki,

-  krzyżówka,

-  układanka o wiewiórce,

-  znaczki „Nie pal przy mnie, proszę",

-  wizualizacja,

-  drama.

2. Pracę w małych grupach polegającą na współpracy - dzieci prowadzą dialogi, konfrontują wiedzę.

3. Nauczyciel odgrywa rolę doradcy i koordynatora wspierającego dzieci,a nie osoby kontrolującej.

4. Czas przeznaczony na realizację zajęć antytytoniowych wynosi łącznie siedem jednostek lekcyjnych.

5. Jeżeli zajęcia warsztatowe nie mogą być zrealizowane w cyklu, autorzy sugerują również wykorzystanie pewnych modułów w ramach tematycznych zintegrowanych zajęć, w zależności od warunków i okoliczności.

5.  O AUTORACH PROGRAMU

Nad  programem  pracował  interdyscyplinarny  zespół  złożony  z  pedagogów, lekarzy i psychologa z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie:

Janusz Szymborski - Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy   Powszechnej w Warszawie

Elżbieta Łata - Główny Inspektorat Sanitarny

Anna Dzielska - Instytut Matki i Dziecka

Marta Marańska - Konsultacja psychologiczna

oraz

Witold Zatoński, Aldona Sito, Ewa Łukasiuk, Magdalena Korzycka-Stalmach, Agnieszka Małkowska-Szkutnik

6.  FORMA WYDANIA

        Przedstawione w programie zajęcia warsztatowe należy realizować wg schematu: temat, cel, materiały potrzebne do realizacji, czas, plan, przebieg zajęć.

Źródło: http://www.wsse.krakow.pl/Files/Attachments/phpcPPUlS_1_Poradnik_NiePalProsze.pdf

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka
    ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9
    70-426 Szczecin
  • Sekretariat: 91 434 5004