Stypendium, zasiłek szkolny, "Wyprawka szkolna"

 

Przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 514,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

·         bezrobocie,

·         niepełnosprawność,

·         ciężka lub długotrwała choroba,

·         wielodzietność,

·         alkoholizm lub narkomania,

·         brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

·         gdy rodzina jest niepełna.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 13 września 2016 roku w szkole do której uczęszcza uczeń - (u pedagoga szkolnego).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej lub w szkole na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

  • uczniom klas zerowych
  • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Szczecin

 

W przypadku wątpliwości szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 91/4245797

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

·         śmierci rodzica lub prawnego opiekuna

·         klęski żywiołowej

·         kradzieży z włamaniem

·         nagłej choroby w rodzinie ucznia

·         innych, szczególnych okoliczności

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące
od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku
.

 

             Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. -          "Wyprawka szkolna"                      

Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2016/2017 dotyczy:

a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych - klasa VI, gimnazjów - klasa III, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (kl. VI SP).          

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

 

W przypadku wątpliwości szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 91/4245797

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka
    ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9
    70-426 Szczecin
  • Sekretariat: 91 434 5004